/ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ /

Правила за ползване на този уеб сайт

1. Предмет.
2. За нас.
3. Интелектуална собственост.
4. Защита на личните данни.
5. Изменение в правилата за ползване.
6. Ограничена отговорност.
7. Допълнителни пояснения.


1. ПРЕДМЕТ

Настоящите правила за ползване имат за цел да регулират отношенията между АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД (наричани за краткост amt.bg) и посетителите на страниците ни: amt.bg, amtbg.com, amtbg.eu и multisupportbg.com. В случай, че НЕ сте съгласни с настоящите правила за ползване, НЕ трябва да използва страницата на amt.bg.
Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Правила за ползване и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.
amt.bg си запазва правото да извърши промени в тези правила за ползване, като тези промени ще бъдат отразени чрез обновяване съдържанието на тази подстраница.
Препоръчваме Ви да проверявате тази страницата от време на време, за да се уверите че информацията в нея съответства на Вашите изисквания.
Сайтът предоставя на посетителите информация относно дейността, услугите и цените на АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД, както и достъп до публикуваните материали.

2. ЗА НАС
Наименование: АМТ МУЛТИСЪПОРТ ЕООД
ЕИК: 201599761
Седалище и управление: област София, община Столична, гр. София, 1142, бул. Васил Левски 35Б, ет. 6
Данни за кореспонденция: област София, община Столична, гр. София, 1142, бул. Васил Левски 35Б, ет. 6
Офис адрес: гр. София, 1000, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg
Телефон за връзка: 0888 122 005
e-mail: contact@amt.bg
Уеб сайт: www.amt.bg

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Целият текст и публикации в интернет страницата (наричан за краткост: Сайта), както и документите са предназначени само за запознаване с фирменият профил, услуги и цени на amt.bg
Информираме, че всяко негово разпространяване или възпроизвеждане без знанието и писменото съгласие на amt.bg е строго забранено.
Запазваме си правото да подаваме сигнали на всички компетентни органи, ако разпознаем свой текст или документ използван без знанието и писменото ни съгласие. Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на amt.bg и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на amt.bg.
Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на amt.bg, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
amt.bg НЕ разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на amt.bg върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
amt.bg предприема всички мерки според добрите практики за защита на личните данни на Посетителите съгласно технологичните новости и Закона за защита на личните данни, обявена на сайта ни в подстраница: Декларация за поверителност (GDPR)научи повече.
НЕ изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.
Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид или технологичен с изрично заявление за това за всеки конкретен случай.

5. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ
Настоящите правила за ползване на сайта могат да бъдат изменяни от amt.bg по всяко време, като своевременно ще бъдат публикувани на Сайта в подстраница: Правила за ползване.
amt.bg НЕ поема ангажимент да уведомява при промяна на тези правила с допълнителни известия.
Препоръчваме Ви да проверявате тази страницата от време на време, за да се уверите че информацията в нея съответства на Вашите изисквания.
Измененията в настоящите правила за ползване имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от amt.bg

6. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
amt.bg НЕ носи никаква отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
amt.bg НЕ носи никаква отговорност за вреди, причинени вследствие използването и изпращането на Сайта и съдържащите се в него материали от Посетителите към трети лица.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ
За неуредените в тези правила за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 23.05.2018 г.

Последно обновяване: 21.06.2021 год.

За въпроси и допълнителна информация сме на Ваше разположение:
От понеделник до петък: 09:00 до 18:00
Техника за сервиз се приема и издава по предварително записан час
Връзка с нас: 0888 122 005 и 0877 122 005
град София, ул. Хан Аспарух 52, ет. 1, звънец: amt.bg